Nyhedsbrev #14


Kære medlemmer,


Nu er det blevet tid til et nyhedsbrev, hvor vi vil informere om status i bestyrelsesarbejdet og om den foreningsstruktur, der efterhånden tager form. Vi arbejdede særligt med dette på bestyrelsesmøderne den 24/9 og den 5/11, og vil vi gerne dele vores forretningsplan med jer.


Husk imidlertid generelt at besøge vores hjemmeside www.velsom.dk, hvor forsiden indeholder de seneste nyheder og invitationer til arrangementer og grupper. Referater fra bestyrelsesmøder og gruppemøder bliver derudover løbende tilføjet.

Hvor er vi nu, og hvor vil vi hen?

Her er vi nu:

 • Der er nu styr på økonomien, og alle har mulighed for at få indsigt i foreningens økonomiske dispositioner.
 • Første halve time af bestyrelsesmøderne er åbne, hvilket giver mulighed for, at I kan stille spørgsmål, komme med forslag og at vi kan være i dialog med hinanden. Datoer for kommende bestyrelsesmøde kan findes på foreningens hjemmeside.
 • I bestyrelsen oplever vi en stor værdi i, at alle bestyrelsesmedlemmer i tæt samarbejde gør en indsats for at få foreningen på ret kurs igen. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har kompetencer og interesser indenfor forskellige væsentlige områder, og alle bidrager dér, hvor det giver bedst mening.
 • Hjemmesiden er blevet fornyet, så alle væsentlige informationer vil være tilgængelige, og vi tilstræber at udsende nyhedsbreve med passende mellemrum.
 • Vi arbejder på en tydelig struktur, der skaber overblik over, hvad der sker i årets løb, og hvordan man som grundejer kan være med til at påvirke de områder, man brænder for.
 • Vintertjenesteaftale (snerydning og saltning af veje) er indgået efter udbud fra 6 leverandører. Vi valgte igen PO-anlæg på baggrund af pris og kvalitet.
 • Bilagsgruppen bistår stadig jævnligt politiet i deres efterforskning.


Her vil vi hen:

 • Vi har særligt fokus på åbenhed, tydelig struktur og kommunikation, for at fremme en tillidsfuld kultur i vores forening.
 • Vi fortsætter med en stram styring af økonomien.
 • Vi er langt med et oplæg til fuldstændig adskillelse af Vellerup Sommerby Grundejerforening og Vellerup Sommerby Vandværk, som betyder at Vandværket vil få selvstændig økonomi, generalforsamlinger, bestyrelse, hjemmeside, mail, mv.
 • Vi vil styrke og fortsat udvikle samarbejdet i foreningen. Alle gode ressourcer og kompetencer skal i spil, hvor det er muligt.
 • Vi arbejder på et årshjul, hvor alle foreningens faste aktiviteter er beskrevet. Denne oversigt vil blive lagt på hjemmesiden, så snart den er klar.
 • Vi arbejder fortsat på, at vores grundejerforening ikke behøver at skulle fylde unødigt meget i medlemmernes bevidsthed, men at den må være en enkel og veldrevet forening, der understøtter det gode hus-/sommerhus-liv.
 • Vi er i dialog med det administrationsselskab, som vi håber på at kunne indgå en aftale med i forlængelse af generalforsamlingen i 2024.


Bundne opgaver

Rækken af bundne opgaver, som bestyrelsen har ansvar for at forvalte i vores grundejerforening er:

 • Forvaltning af foreningens budget og regnskab
 • Afholdelse af årlig generalforsamling
 • Pasning af grønne områder (herunder vådområder og bekæmpelse af invasive arter/uønsket vækst)
 • Vej-vedligehold og glatførebekæmpelse (snerydning og saltning)
 • Ind- og udtagning samt vedligehold af badebroen
 • Løbende kommunikation med og involvering af medlemmerne


Arbejdsgrupper

Arbejdet med oprydning, bilagsgruppe, hjertesikker zone mm. har, som I ved, fyldt meget for os i bestyrelsen. Nu begynder der at komme mere luft under vingerne og dermed struktur på flg. lovede initiativer:

 • Biodiversitetsgruppe
 • Arbejdsgruppen for fællesarealerne på den gamle campingplads (der skal arbejdes videre med stierne, fællesbygningen, osv.)
 • Vandværksgruppe
 • Vedtægtsgruppe (næste møde finder sted nu på søndag d. 26. nov. kl. 10-12 på vandværket. Alle interesserede er velkomne til at deltage i det videre arbejde)
 • Bjørneklo og pileurtgruppe


Allerede nu er kontaktoplysninger på tovholdere i ovennævnte grupper lagt på hjemmesiden under ’Kontakt’. Grupperne vil løbende give info via referater på hjemmesiden under ’Dokumenter’.
Referater fra bjørneklogruppen og biodiversitetsgruppen er allerede tilgængelige.


Hjertestarter-nyt

Ved at hente TrygFondens Hjertestarter app via http://hjertestarter.dk kan man let se hvor alle hjertestartere i og udenfor sommerbyen er placeret. Carsten Nielsen har derudover lavet et kort med placering af hjertestartere i Sommerbyen, som ligger på hjemmesiden. Kortet vil også komme til at fremgå af den opslagstavle, vi har søgt kommunen om tilladelse til at opstille ved vandværket.

Jan Olsen har modtaget refleksveste og klistermærker til Hjerteløberne i Sommerbyen. Ønsker man sig en vest eller andet materiale fra Trygfonden, kan dette afhentes hos Jan Olsen, Hybenvænget 72.


Nyt fra vandværket

Husk at vi fra årsskiftet overgår til, at den enkelte grundejer selv skal indberette vandmåleraflæsningen til vandværket, frem for at der bruges penge på at få en medarbejder til at aflæse alle målerne i sommerbyen. Vi skal som grundejer i forvejen selv aflæse og indberette vandforbruget til Novafos, så alt vi beder om er, at denne aflæsning også indberettes til vandværket via medlemsportalen oppe i højre hjørne på www.velsom.dk.


For at indberette aflæsning, skal du efter du er logget ind på medlemsportalen, trykke oppe i højre hjørne på ’PROFIL’ efterfulgt af ’STAMDATA’. Lidt nede på siden, fremgår feltet Vandmåleraflæsning årsskiftet 2023 / 2024, herunder indtastes din aflæsning. Gem indtastningen ved at scrolle ned i bunden af siden, og tryk på ’Opdater’.


Ud over ovenstående beskrivelse, vil der snart blive lagt en vejledning med billeder på hjemmesiden.


Er du I tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til vandværket på kontakt@velsomvand.dk

Kandidatur og dagsordensforslag til generalforsamling 2024

Der er valg af formand samt afdelingsformand i afdeling 2, 4 og 6 på den kommende generalforsamling. Husk derfor at indsende dit kandidatur og/eller forslag til dagsordenspunkter inden d. 20. januar 2024.


Kandidatur meldes til post@velsom.dk hvortil ønsker til dagsordenspunkter også fremsendes.

 

Med venlig hilsen

Carsten, Jan, Jesper, Kim, Mette, Michael og Mikkel


Den 21. november 2023


Nyhedsbrev #13


Kære medlemmer


Vi håber, at I nyder sensommeren.


Konstituering af bestyrelsen

Vi er glade for at meddele, at bestyrelsen nu har konstitueret sig efter Jesper Løvbos udtræden i forrige uge. Vores nye formand er som annonceret Mikkel Christiansen Ankerstjerne og ny på næstformandsposten er Michael Bachmann. Som ny afdelingsformand for afdeling 6 indtræder suppleant Carsten Nielsen. Vi ser frem til et godt samarbejde i den ny-konstituerede bestyrelse, hvor vi fortsat vil arbejde på at sikre en positiv udvikling af vores forening og vandværk samt driften af begge.


Forlig uden yderligere udgifter for foreningen

En glædelig nyhed er, at der nu efter mandat fra generalforsamlingen er indgået forlig mellem foreningen og den gruppe af medlemmer, der havde stævnet foreningen under den tidligere bestyrelses ledelse for brud på vedtægterne. Forliget er indgået uden ekstraudgifter for medlemmerne og betyder også, at foreningen sparer flere hundrede tusinde kroner på ikke at skulle købe advokatbistand til førelse af sagen. Vi har lagt forligsdokumentet ud på hjemmesiden, hvis I ønsker at læse indholdet af dette.


Som nævnt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i juni sætter afslutningen af retssagen et længe ventet og tiltrængt punktum i relation til de kontroverser, der i mange år har verseret vedrørende vores tidligere vedtægtsbestemmelser, og som er udsprunget af indsigelser, der efter bestyrelsens opfattelse har været berettigede. Med dette punktum – og med vedtagelse af nye vedtægtsbestemmelser på den ekstraordinære generalforsamling – kan vi nu også kigge fremad i den henseende.


Hjerteløber – kan det være noget for dig?

Det er glædeligt at kunne fortælle jer, at Grundejerforeningen Vellerup Sommerby den 1. september 2023 blev godkendt som Hjertesikker Zone.


Der er i øjeblikket 12 i gruppen, der arbejder for at sikre hjælp ved hjertestop i Sommerbyen, og vi vil rigtig gerne være mange flere.


Kort fortalt fungerer ordningen på den måde, at man som hjerteløber vil blive alarmeret af alarmcentralen, når der er hjertestop i umiddelbar nærhed af hvor man befinder sig. De 20 hjerteløbere der er tættest på den nødstedte, vil få et alarmopkald på deres telefon. Kvitterer man med et ”ja”, får man efterfølgende besked om hvor man skal løbe hen. Har man ikke mulighed for at hjælpe i den pågældende situation, er det naturligvis helt ok. 


Er du sundhedsuddannet eller har du lyst til at få et kursus i hjerte-lungeredning og gerne vil være med på hjerteløberholdet, er du mere end velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Jan Michael Olsen ved at skrive til post@velsom.dk eller ringe på tlf.nr. 30 61 17 02.


Nyt fra vandværket

Vi rykker vandaflæsningen fra oktober til årsskiftet, så vi fremadrettet kommer til at følge kalenderåret og vores takstblad samt vandværkets indrapporteringer til myndighederne.


Derudover skal vandforbruget fremadrettet aflæses og indberettes af den enkelte grundejer. Dette skal gøres ved årsskiftet samtidig med spildevandsaflæsningen til Novafos. Vandværket lægger sig dermed på linje med andre vandforsyningsselskaber, og kommer derved til at spare udgiften til den årlige vandaflæsning.


Du vil som grundejer således fortsat kun skulle aflæse vanduret en gang om året, som du er vant til i forbindelse med indberetningen til Novafos, der står for spildevandsafledningen. Det nye er, at du fremover også skal indberette dit vandforbrug til vandværket via medlemsportalen. Indberetningen til Novafos sker via deres hjemmeside, hvilket de vil informere om på samme vis som tidligere.


I vil derfor formentlig opleve, at den næstkommende forbrugsopgørelse er lidt højere end I er vant til. Det skyldes at opgørelsen i overgangsperioden dækker 5 kvartaler mod tidligere 4 kvartaler, fordi aflæsningstidspunktet som nævnt er udskudt fra oktober til årsskiftet.


Når vi kommer til aflæsningen af forbruget for hele 2024, som foretages ved årsskiftet 2024/2025, vil forbruget igen kun dække 4 kvartaler.


De grundejere, der ikke indrapporterer aflæsningen, vil blive faktureret ud fra deres forventede forbrug, hvilket fremgår af medlemsportalen. Ved den efterfølgende aflæsning af vandforbruget, dvs. for forbruget i hele 2024, vil det for meget eller for lidt fakturerede forbrug blive mod-/medregnet.


Pileurt og bjørneklo på fællesarealerne

Vi har, som tidligere nævnt, i øjeblikket en udfordring med hhv. bjørneklo og pileurt flere steder på vores fællesarealer. Vi vil være meget taknemmelige for at høre fra dig, hvis du har tid og lyst til at hjælpe med bekæmpelse af dem. Carsten Nielsen fra bestyrelsen koordinerer indsatsen og vil instruere i, hvordan man let og uden risiko kan fjerne dem. Første møde er i gruppen er mandag d. 18. september kl. 18.00 ved ishuset på campingpladsområdet. Vil du være med kan Carsten Nielsen kontaktes via post@velsom.dk eller på tlf. 40 72 55 38.


Vigtige datoer og opdateringer

 • Alle bestyrelsesmødereferater er blevet offentliggjort på vores hjemmeside, og fremtidige referater vil løbende blive lagt op på samme, så I kan følge med.


 • Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling er vedhæftet og kan sammen med de opdaterede vedtægter findes på vores hjemmeside.


 • Fremover vil vi gerne invitere de af jer, som er interesserede, til at deltage i de første 30 minutter af vores bestyrelsesmøder. Her vil der være mulighed for at dele input og stille spørgsmål til bestyrelsen. Datoer for møderne findes på vores hjemmeside.


 • Datoen for den ordinære generalforsamling i 2024 er fastsat til d. 14. april, så I allerede nu, har mulighed for at reservere tidspunktet.


Generelt sørger vi løbende for at gøre materiale, der er relevant for medlemmerne, tilgængeligt på vores hjemmeside, frem for at udsende dette via nyhedsbreve.


De bedste hilsener

Carsten, Jan, Jesper, Kim, Mette, Michael og Mikkel


Den 10. september 2023

Formandsskifte


Kære medlemmer


Vi sender dette nyhedsbrev for at orientere Vellerup Sommerbys medlemmer om, at Jesper Løvbo i går aftes meddelte den øvrige bestyrelse, at han efter grundig overvejelse har valgt at træde af som formand i Vellerup Sommerby og med dette valg samtidig ønsker at udtræde af bestyrelsen.


Bestyrelsen vil gerne sige Jesper en stor tak for de positive visioner, der lå til grund for hans formandskandidatur og skabte kimen til, at flere og flere medlemmer bakkede op om en ny bestyrelse. Visionerne om mere åbenhed, gennemsigtighed og redelig kommunikation er i dag blevet en normalitet, som fortsat vil udgøre fundamentet  i bestyrelsesarbejdet.


Stor tak for det, Jesper!


Det er Jespers vurdering, at der i det nuværende og fremtidige bestyrelsesarbejde er behov for noget andet end det, der er hans primære styrker.


Jesper siger selv om sin beslutning:


”Jeg var formandskandidat i 11 måneder, indtil vi fik en ny bestyrelse. 

Jeg trives godt i forandringsledelse, og sammen med en gruppe dedikerede og dygtige medlemmer lykkedes det os at få en ny ledelse af Vellerup Sommerby.

Nu er situationen en anden. En række gode projekter er søsat til gavn for medlemmerne, driften er lagt om og er kommet i gode rammer.


Jeg har altid ment, at bedste mand (M/K) skal være på bolden, og derfor overlader jeg det videre formandsarbejde til foreningens næstformand, Mikkel Ankerstjerne, der sammen med den øvrige bestyrelse, har en stor andel i den driftssikkerhed, der nu er opnået.


Mikkel får mine bedste anbefalinger som ny formand, og jeg ønsker de bedste betingelser for ham og den øvrige bestyrelse. Jeg er sikker på, at Mikkel er den, der bedst kan løfte opgaven, der hvor vi er nu.


Det er også vigtigt for mig at understrege, at jeg er både ydmyg og taknemmelig for den tillid, som medlemskredsen har vist mig, og jeg glæder mig til fortsat at være en aktiv del af Vellerup Sommerby.”


Konstituering og valg af ny formand

Det følger af punkt 14.2 i vedtægten for grundejerforeningen, at næstformanden indtræder som formand i tilfælde af formandens lovlige forfald. Af § 7 og § 9 i vandværkets vedtægt fremgår, at foreningsbestyrelsen også er bestyrelse for vandværket.


Næstformand Mikkel Christiansen Ankerstjerne indtræder derfor dags dato som formand for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk. 


Mikkel træder samtidig tilbage fra sin egen afdelings bestyrelsespost, hvorfor Mikkels suppleant Carsten Nielsen vil blive indkaldt til bestyrelsen som repræsentant for afdeling 6.


Da Jespers fravær ikke er midlertidigt, varetager Mikkel formandsposten i perioden indtil den næstkommende ordinære generalforsamling i 2024, hvor der ud over de ordinære valg i afdeling 2, 4 og 6 således også vil blive afholdt formandsvalg.


Bestyrelsen vil konstituere sig på det kommende bestyrelsesmøde og herunder vælge en ny næstformand. 


Bestyrelsen udsender en orientering om valget af næstformand i næstkommende nyhedsbrev. Desuden vil mødereferatet som vanligt blive lagt på vores hjemmeside:
www.velsom.dk/dokumenter#Bestyrelsesmøder.


Med venlig hilsen 

Mikkel Christiansen Ankerstjerne, Mette Niebuhr, Jan Michael Olsen, Kim Rasmussen, Jesper Janholm og Michael Bachmann


Den 18. august 2023


Nyhedsbrev #12


Kære [medlemmer]


I dette nyhedsbrev finder du information om

 • Bekæmpelse af kæmpebjørneklo
 • Hjertestarterberedskab
 • Politianmeldelse af tidligere bestyrelsesmedlemmer
 • Driftsleder for vandværket
 • Vandværkets forsatte drift
 • Den ekstraordinære generalforsamling og opdaterede vedtægter


Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Der vokser bjørneklo på vores arealer ved stranden og på den gamle campingplads. Det drejer sig om to forskellige arter: Kæmpebjørneklo og almindelig bjørneklo.


Kæmpebjørneklo


Kæmpebjørneklo er en såkaldt invasiv art i den danske natur, og der er pligt til at bekæmpe den.


Kæmpebjørnekloen er en kraftig skærmplante, der kan blive mellem 2 m og 5 m høj. Dens saft er giftig og gør huden ekstremt følsom over for sollys. Hvis huden herefter udsættes for sollys, får man alvorlige forbrændinger.


Der er observeret kæmpebjørneklo ved stranden tæt på vandet samt tæt ved servicebygningen på den gamle campingplads.


Grundejerforeningen har iværksat en plan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Planen indebærer, at de berørte arealer skal gennemgås mindst 4 gange årligt i sæsonen:


 • Inden 1. maj
 • Inden 1. juni
 • Inden 1. juli
 • Inden 15. august


De planter, der findes, skal rodstikkes, hvilket vil sige, at roden skæres over et stykke nede i jorden med en spade eller lignende, og at planten herefter rykkes op. Der er allerede et antal grundejere, der har tilbudt at være med til at holde øje med planterne og fjerne dem.


Vi kan sagtens bruge flere på Bjørnekloholdet, og hvis du har lyst til at være med, må du gerne skrive til post@velsom.dk eller ringe til Jesper Løvbo på 3062 3317.


Du behøver ikke på forhånd at være plantekyndig, og du vil modtage relevant instruktion.


Almindelig bjørneklo


Almindelig bjørneklo er hjemmehørende i den danske natur og bør ikke bekæmpes. Det er en 2-årig skærmplante, der er mellem 50 cm og 150 cm høj med hvide blomster. I sommerbyen findes den i stort antal på græsarealet (overdrevet) og skrænterne ved fjorden.


Saften fra den almindelige bjørneklo kan også give ubehageligt udslæt. Derfor advarer vi mod at gå ind i det høje græs med bare ben og mod at plukke planten. I det hele taget skal man passe på med skærmplanter, da mange af dem har disse kedelige egenskaber.


Hvordan ser man forskel på kæmpebjørneklo og andre arter?


Når kæmpebjørnekloen blomstrer, er den 2-5 meter høj og kan genkendes allerede på størrelsen. Der er ikke andre vilde planter i Danmark, der får så store blade og så høje blomster.


Tidligt på sæsonen, hvor kæmpebjørnekloen ikke har vokset sig stor endnu, kan almindelig bjørneklo og andre skærmplanter forveksles med kæmpebjørneklo.


Kæmpebjørnekloen kan ud over størrelsen bl.a. genkendes ved, at den typisk har røde pletter/plamager på stænglen, som også har stive hår.


Hvis du observerer kæmpebjørneklo på vores arealer, må du meget gerne indrapportere det til bestyrelsen på post@velsom.dk med oplysning om, hvor du har set den.


Hjertestarterberedskab

De nye hjertestartere, skabe og yderligere materiel, som vi har skrevet om i de seneste nyhedsbreve, er leveret, og de første 2 hjertestartere er monteret på følgende adresser:


 • Tjørnevænget 26
 • Fyrvænget 19


De resterende 13 hjertestartere vil blive monteret løbende og forventes alle at være sat op inden udgangen af august måned. Størstedelen kommer hurtigt op, men enkelte skal monteres andre steder end hidtil for at sikre en bedre dækning, og i den forbindelse bliver der lidt el- og gravearbejde. I mellemtiden fungerer det fuldt funktionsdygtige beredskab, vi har iværksat i samarbejde med Region Hovedstadens akutberedskab, som vi skrev ud om i nyhedsbrev #10.


I går afholdt hjertegruppen informationsmøde og åbent hus på vandværket, hvor der var stort fremmøde og stor interesse for vores beredskab. Vi fik vist hjertestartere, skabe, hjerteløber-app og meget mere. Der var også et lille “rollespil” med hjerteløbere og paramedic-personale, og det var spændende at se, hvordan de arbejdede sammen for at optimere indsatsen, når der rykkes ud til et hjertestop.


Hen over efteråret vil hjertegruppen arrangere nogle intensive kurser af 2 timers varighed- om hjerte-lunge-redning for os medlemmer, og vi håber selvfølgelig på stor interesse.


Vellerup Sommerby er godt på vej til at blive Hjertesikker Zone. Tak til Jan Michael Olsen og hele Hjertegruppen for jeres store indsats.


Politianmeldelse af tidligere bestyrelsesmedlemmer

Bilagsgruppen har arbejdet på at skaffe sig et overblik over, hvordan tidligere bestyrelsesmedlemmer har forvaltet grundejerforeningens og vandværkets økonomi. Det har været en vanskelig opgave, da væsentligt materiale har været tilbageholdt fra såvel vores tidligere bank som fra den tidligere bestyrelse.


Bestyrelsen har, som nævnt i nyhedsbrev #8, sendt varslingsbreve til tidligere bestyrelsesmedlemmer med bl.a. en opfordring til at fremkomme med dokumentation og oplysninger, der kan belyse anvendelsen af foreningens og vandværkets midler. Jakob Kold, Henriette Dedichen, Bjarne Skjoldager og Jesper Janholm har svaret med oplysninger, der har gavnet bilagsgruppens arbejde. Tak for det.


Bilagsgruppens undersøgelser har desværre afdækket forhold, som giver begrundet mistanke om strafbare forhold, og som nødvendiggør, at grundejerforeningen og vandværket indgiver politianmeldelse, således at politiet kan efterforske og vurdere mistanken. Det er selvfølgelig et skridt, vi helst havde været foruden, men foreningen og vandværket, og vi som bestyrelse, er forpligtede til at reagere på de afdækkede forhold.


Det skal understreges, at ingen er dømt skyldige, og at de respektive bestyrelsesmedlemmers roller i relation til de forhold, der er omfattet af politianmeldelsen, endnu ikke er fuldt afklarede.


Torben Jarnit stopper som driftsleder på vandværket

Torben Jarnit ønsker ikke længere at være driftsleder og har sagt op. I har måske set Torbens opsigelse, da han har offentliggjort den på Facebook. Vi vil ikke kommentere enkeltheder i hans skrivelse, da der er tale om en personalesag. Vi vil dog understrege, at Torbens oplysninger ikke er korrekte, og at bestyrelsen selvfølgelig overholder hygiejneregler og andre regler, der knytter sig til vandværksdrift.


Torben Jarnit har tidligere været bestyrelsesmedlem og er derfor omfattet af ovennævnte politianmeldelse. Som konsekvens af dette har vandværket set sig nødsaget til at fritstille ham i opsigelsesperioden. Han har derfor ikke længere funktioner at udføre i foreningen og på vandværket.


Vandværkets forsatte drift

Det selvfølgeligt vigtigt, at vi sikrer en god drift af vandværket, og i den forbindelse træder Finn Harup til som ny driftsleder.


Finn har sommerhus her i foreningen. Han har arbejdet med vandforsyning siden 1989 og har bl.a. været driftleder på Rødovre Vandværk og har arbejdet for HOFOR. Nu har han forladt det ordinære arbejdsmarked og vil gerne stille sig til rådighed. Det er vi naturligvis glade for.


Derudover er der i bestyrelsen personer med relevante kompetencer, så der er et stærkt hold tilknyttet vandværket med kompetencer inden for vandforsyning, der mere end matcher, hvad vi tidligere har haft.


Ekstraordinær generalforsamling og opdaterede vedtægter

På den ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 2023 blev de vedtægtsændringer, vi vedtog på den ordinære generalforsamling, endeligt vedtaget.


Når referatet fra den ekstraordinære generalforsamling er færdigt og underskrevet af dirigenten, vil det blive udsendt til medlemmerne sammen med de opdaterede vedtægter, der også bliver lagt ud på www.velsom.dk.


Generalforsamlingen gav desuden bestyrelsen mandat til ved forlig at afslutte den verserende retssag mellem grundejerforeningen og et antal medlemmer. Bestyrelsen er i god dialog med sagsøgerne og forventer, at sagen kan lukkes inden længe, således at vi sparer i omegnen af 400.000 kr. ved, at sagen ikke skal føres videre. Vi orienterer jer selvfølgelig, når der er nyt.


Vi ønsker jer en rigtig god sommer.


Bestyrelsen

Jesper Løvbo, Mikkel Christiansen Ankerstjerne, Jesper Janholm, Kim Rasmussen, Mette Niebuhr, Jan Michael Olsen og Michael Bachmann


Den 3. juli 2023


Nyhedsbrev #11


Midsommer og Åbent Hus om hjertesikker zone


Kære [medlemmer]


En stor tak til alle deltagere ved Midsommerfesten ved Verdens Ende, og en ekstra tak til Fællesskab i Vellerup, for det fine arrangement. Det var med stor glæde at vi som bestyrelse, kunne gå rundt og få en god snak med en masse af jer grundejere.


Denne aften afspejlede på smukkeste vis fællesskabet, der det sidste års tid blot er vokset. Der var fællesgrill og fællesspisning, der var fakkeltog og bål, der var sang og guitarspil og ikke mindst båltalen, leveret af en grundejer.


Hjertegruppen

Som vi skrev i seneste nyhedsbrev, har foreningen indkøbt 15 nye hjertestartere, og i samarbejde med Region Hovedstadens akutberedskab, indført et midlertidigt og fuldt ud funktionsdygtigt beredskab.


Det har været vigtigt i processen, at få højnet kvaliteten betydeligt indenfor hjertestarterområdet.


Der vil derfor blive fulgt op med uddannelse af hjerteløbere i løbet af 2023.


Hjertegruppen, der i øjeblikket består af 12 medlemmer med bestyrelsesmedlem Jan Michael Olsen som leder, har den store glæde at invitere alle interesserede til:


Åbent Hus på Vandværket nu på søndag den 2. juli 2023 fra kl. 10.00 til kl. 12.00


Her kan du høre Hjertegruppen præsentere projektet omkring de nye hjertestartere og arbejdet med at få organiseret vores HjertesikkerZone. Du kan opleve Region Hovedstadens Akutberedskabs nye akutbil, der til daglig er placeret i Skibby, men som denne dag er på visit i Vellerup Sommerby.


Akutbilen er bemandet med en paramediciner, som i de fleste tilfælde vil være den første professionelle, der ankommer til det akutte tilfælde/scenarie.


Paramedicineren vil fortælle om, hvad deres indsats består af, og hvad de kan gøre, samt orientere om hvad hjerteløbernes rolle kunne være, når de er fremme.


I vil få mulighed for at kunne ”sparre” med paramedicineren!


Derudover vil der blive vist hvordan livreddende førstehjælp bliver udøvet og I vil selv få mulighed for at prøve Livsreddende Førstehjælp og afprøve trænings AED.


Vi håber på at rigtig mange vil lægge vejen forbi og få svar på en masse spørgsmål, og at vi alle på forskellig måde, kan gøre en forskel ved livsreddende førstehjælp.


HUSK! Den største fejl man kan begå, er ”ikke at gøre noget”.


Håber I har lyst til at komme forbi og spørge løs og få en kop formiddags KAFFE.


Mange sommerhilsner


Hjertegruppen - HjertesikkerZone, og bestyrelsen i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk


Den 26. juni 2023


Nyhedsbrev #10


Tak for sidst, hjertesikker zone, familietid og sommerferie


Kære [medlemmer]


Tak for den store opbakning til nu 2 veloverståede generalforsamlinger. Det er ingen hemmelighed at bestyrelsen og mange andre frivillige hjælpere har arbejdet hårdt på at skabe de bedst mulige rammer og indhold på de to forsamlinger. Og derfor er det fantastisk, at I har kvitteret med stort fremmøde, spørgelyst og tillid til at vi nu sammen er på vej mod bedre tider. Foreningssagerne skal fylde mindre og køre på - simple, åbne og gennemsigtige - skinner, så vi alle kan koncentrere os om at nyde vores sommerhusliv og fællesskabet.


Udover generalforsamlingerne er to andre vigtige milepæle nået: vores nye græsslåningsaftale og hjertestarteraftale. Vedhæftet finder I baggrund og status for den nye hjertestarteraftale. En sag, som der også er blevet arbejdet hårdt på, for at få orden i potentielt livsvigtige forhold.


Som en femte milepæl kan vi også berette at der nu er ryddet godt op i medlemskartoteket/medlemsportalen, inkl. opfølgning på alle nødvendige krediteringer og faktureringer.


Der er stadig meget øvrigt arbejde foran os førend vi er i mål. Men med de fem ovennævnte store milepæle nået på kort tid, vil vi dog tillade os at skrue ned for blusset de kommende sommermåneder og nyde sommeren og vores familier. Der vil blive udsendt referat af den ekstraordinære generalforsamling, så snart det klar. Ligeledes vil referater af bestyrelsesmøder naturligvis også udsendes løbende.


Efter sommerferien vil vi udsende datoerne for årets resterende bestyrelsesmøder og indbyde til åben dialog-/spørgetid for alle grundejere på disse datoer.


Vi glæder os til at se jer den kommende weekend til Sankt Hans ved Verdens Ende og/eller til Vængernes fest.


Mange sommerhilsner fra

Mette, Michael, Jan, Kim, Jesper J, Mikkel og Jesper L.


Den 19. juni 2023


Vedhæftet:

Nye hjertestartere (pdf)

Brev til Safee (pdf)


Nyhedsbrev #9


Ekstraordinær generalforsamling, beretning samt præsentation og ingen restancer


Kære [medlemmer]


Vi håber du/I nyder sommeren og det dejlige vejr.


Ekstraordinær generalforsamling

Vi vil gerne minde om den kommende ekstraordinære generalforsamling:

Det er nu på søndag den 11. juni 2023 kl. 10.00 i Solbakkehallen i Dalby.

Vi glæder os til at møde så mange af jer, der har mulighed for at være med.

Vi skal som tidligere skrevet beslutte:
1) Om vedtægtsændringerne vi vedtog på generalforsamlingen skal endeligt vedtages
2) Om bestyrelsen skal afslutte den verserende retssag mellem foreningen og et antal medlemmer.

Som tidligere nævnt, er der kun disse to meget vigtige punkter på dagsordenen, hvorfor vi regner med, at arrangementet kan afvikles på relativt kort tid.

Der vil være sparsom forplejning på mødet i form af en flaske vand, så har I brug for en kop kaffe eller lignende, er I velkomne til selv at medbringe det.


Formandens beretning fra den ordinære generalforsamling 2023

Til de af jer, der ønsker at gense præsentation, tal og grafer fra den ordinære generalforsamling, eller som ikke havde mulighed for at være til stede og se de mange fakta, har vi vedhæftet disse samt den tilhørende beretning på skrift. Materialet vilikkeblive lagt op på hjemmesiden, da der fremgår navne, priser mv. der kun vedrører grundejerne i Vellerup Sommerby og vandværkets forbrugere.


Medlemmer i restance
Det er glædeligt at kunne meddele, at der i øjeblikket ikke er medlemmer i restance, hvilket betyder, at alle grundejere er stemmeberettigede på den ekstraordinære generalforsamling på søndag.


Kontrakt vedr. græsslåning
Endnu en glædelig nyhed er, at der nu er indgået kontrakt med PO-anlæg om græsslåning i Sommerbyen.
Dette betyder en besparelse på lidt under 200.000,- årligt i forhold til 2022, samtidig med at vi er sikre på, at vi fortsat har velplejede grønne områder.
Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge leverandører til varetagelse af asfaltreparationer i sommerbyen. Snerydning og saltning vil der også blive indhentet nye tilbud på, inden vinterhalvåret melder sin ankomst.


Hjemmeside
Vi har gjort takstblade og budgetter for både grundejerforeningen og vandværket for 2023 og 2024 tilgængelige på hjemmesiden. De vedhæftede referater vil også blive gjort tilgængelige snarest.


Rigtig god weekend og vi ses på søndag
Jan, Jesper J. Jesper L, Kim, Michael, Mette og Mikkel


Den 10. juni 2023


Nyhedsbrev #8


Varslingsbreve til tidligere bestyrelsesmedlemmer


Kære [medlemmer]


Bestyrelsen nedsatte i marts en bilagsgruppe, med bestyrelsesmedlem Michael Bachmann som tovholder. De fik til opgave at gennemgå og undersøge tidligere økonomiske dispositioner i grundejerforeningen og vandværket.


Gruppen har siden da arbejdet på at få indblik i og sammenstille bankkontobevægelser, bogføringer og bilag. På generalforsamlingen i april fremlagde gruppen deres, på det tidspunkt, væsentligste fund. Gruppens arbejde pågår og en del af grundejerforeningens og vandværkets bogførings- og regnskabsmateriale mangler fortsat. Gruppen kan dog på nuværende tidspunkt konstatere, at der foreløbigt er begrundet mistanke om uregelmæssigheder.


Bestyrelsen har derfor fundet det nødvendigt at udsende breve til de personer, der har været involveret i eller haft forbindelse til forbruget af grundejerforeningens og vandværkets midler.


I brevene opfordrer bestyrelsen, på grundejerforeningens og vandværkets vegne, modtagerne til at fremkomme med oplysninger og dokumentation, der kan belyse forbruget. Såfremt grundejerforeningen og vandværket ikke modtager dokumentation for at forbruget er berettiget, overvejes det om der skal rejses tilbagebetalings- og erstatningskrav samt indgives politianmeldelser.


Det er vigtigt at nævne, at grundejerforeningen og vandværket ikke har fremsat konkrete krav mod nogen personer på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen har anset det for nødvendigt og hensigtsmæssigt at reagere på gruppens iagttagelser, både af hensyn til medlemmernes interesser og også af hensyn til de personer, der har været involveret i eller haft forbindelse til forbruget af grundejerforeningens og vandværkets midler. De skal have mulighed for at forklare sig og begrunde, hvorfor forbruget efter deres opfattelse er berettiget.


Da det er jeres, medlemmernes, penge det handler om, er I selvsagt berettigede til at få indsigt i hvad der foregår. Vedhæftet er derfor til jeres orientering en generel version af brevene.


For en god ordens skyld skal det bemærkes, at hverken udvalgets arbejde eller brevene, har indebåret udgifter for foreningen og vandværket.


Mvh
Bestyrelsen


Den 25. maj 2023


Nyhedsbrev #7


Kære [medlemmer]


Tak for en meget vellykket generalforsamling
Først vil vi gerne sige tusind tak for den store opbakning og det store fremmøde til den ordinære generalforsamling den 30. april. Det var en dejlig oplevelse at kunne mødes og drøfte vores situation i ro og orden og i tillid til, at alle synspunkter var velkomne.


Dagen forløb over al forventning, og vi er meget taknemmelige for den overvældende støtte fra de næsten 500 fremmødte i salen. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til den tillid, I har vist os.


Der skal også igen lyde et meget stort TAK til alle jer, der på forskellig vis har hjulpet til med alt det praktiske. I har en stor del af æren for, at alt klappede, som det skulle.


Vi har netop modtaget udkast til referat af generalforsamlingen fra dirigenten og det vil så snart det er færdigudarbejdet, blive gjort tilgængeligt på vores hjemmeside www.velsom.dk sammen med det materiale, der blev præsenteret på selve generalforsamlingen, herunder formandens beretning.


Den ny bestyrelse
Vi afholdt den 7. maj konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.


Bestyrelsen er herefter sammensat således:


Formand: Jesper Løvbo
Næstformand: Mikkel Christiansen Ankerstjerne (afdeling 6)
Kasserer: Jesper Janholm (afdeling 5)
Kim Rasmussen (afdeling 1)
Mette Niebuhr (afdeling 2)
Jan Michael Olsen (afdeling 3)
Michael Bachmann (afdeling 4)


Ekstraordinær generalforsamling
Der er mange opgaver at tage fat på for den nye bestyrelse. En af de større er at planlægge og afholde en ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen den 30. april blev to forslag til ændring af vores vedtægter foreløbigt vedtaget med stort flertal. Ifølge vedtægterne skal vi nu beslutte, om ændringerne skal vedtages endeligt. Dette skal ske på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter den ordinære generalforsamling.


Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling vil blive udsendt snarest muligt. Vi kan foreløbig oplyse, at den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt

den 11. juni 2023, kl. 10.00 i Solbakkehallen i Dalby.


Af hensyn til miljøet og foreningens anstrengte økonomi vil indkaldelsesmaterialet blive sendt via email til de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresser til foreningen. Denne udsendelsesmetode er angivet i vedtægterne, og vi håber, at den vil blive godt modtaget.


Medlemmer, som endnu ikke har oplyst deres e-mailadresser til foreningen, vil få materialet tilsendt med posten.


Hvis du har lyst til at give en hånd med vedrørende de praktiske opgaver til den ekstraordinære generalforsamling, er du velkommen til at skrive til os på post@velsom.dk eller ringe til Jesper Løvbo på tlf. 30 62 33 17.


Nyhedsbreve fremover

Vi vil fortsætte med at udsende nyhedsbreve, hvor vi løbende informerer jer om vores arbejde.


De bedste hilsener fra hele bestyrelsen
Kim, Michael, Mikkel, Jesper J, Mette, Jan, og Jesper L


Den 14. maj 2023


Nyhedsbrev #6


Kære [medlemmer]


Vi har netop i går modtaget de endelige regnskaber for 2022 vedrørende foreningen og vandværket. De er begge vedhæftet denne mail.


Det er alt for sent, og det undskylder vi på foreningens og vandværkets vegne.


Da vi tiltrådte den 28. februar, skulle regnskaberne ifølge vedtægterne have ligget i endelig stand siden den 1. februar. Vi har skrevet herom på side 6 i Hæfte 1 i indkaldelsesmaterialet til generalforsamlingen:


"Endvidere bemærkes, at den tidligere bestyrelse har antaget statsautoriseret revisor Per Kristensen til revision af regnskabet for 2022, jf. ovenfor om punkt 3. I henhold til foreningsvedtægtens punkt 24.3 skulle den tidligere bestyrelse have sendt regnskabet til revisor inden den 15. januar, og det skulle være revideret inden den 1. februar. Dette er ikke sket, og revisionen har i skrivende stund endnu ikke kunnet færdiggøres. Sammen med indkaldelsen finder du derfor hovedtal i særskilt hæfte. Det reviderede regnskab vil blive gjort tilgængeligt snarest muligt."


Bestyrelsen har afgivet følgende ledelsespåtegning på regnskaberne for foreningen og vandværket:


"Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.


Årsrapporten skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Bestyrelsen er tiltrådt ultimo februar 2023, efter at den tidligere bestyrelse havde udarbejdet regnskabet og sendt det til revision.


Vi har ikke modtaget de fornødne oplysninger og det fornødne materiale for at kunne vurdere om årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022.


Bestyrelsen underskriver således årsrapporten for 2022 med forbehold for ansvaret for regnskabsåret. Bestyrelsen har ikke kendskab eller indsigt i de beslutninger og dispositioner der er truffet i regnskabsåret og resultatet af disse.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens behandling."


Regnskaberne vil være påtegnet af revisor og bestyrelsen, inden de går til behandling på generalforsamlingen.


På generalforsamlingen vil statsautoriseret revisor Per Kristensen, der har udført revisionen, præsentere regnskaberne. Dette skyldes, at vi som nævnt først har modtaget de endelige regnskaber i går, og at det er den tidligere bestyrelse, der har udarbejdet regnskaberne, og som har forestået de dispositioner og den bogføring, som regnskaberne bygger på.


Der vil på generalforsamlingen være mulighed for at stille spørgsmål og debattere foreningens og vandværkets økonomiske og regnskabsmæssige forhold.


Ud over regnskabet er de to seneste bestyrelsesmødereferater vedhæftet.


Vi glæder os til at se og snakke med jer allesammen kl 10.30. :)


De bedste hilsener fra hele bestyrelsen

Mikkel, Jesper, Michael og Mette


Den 30. april 2023


Nyhedsbrev #5


Kære [medlemmer]


Vi glæder os til at ser jer alle sammen til generalforsamling på søndag. Vi starter kl. 10.30, og dørene åbner allerede fra kl. 9.00. Kom gerne i god tid og få en kop kaffe, lidt kage og en god plads i salen.


Som det fremgår af indkaldelsesbrevet, har vi ikke fundet det nødvendigt at udsende adgangskort, så I skal blothuske at medbringe gyldigt ID, der skal fremvises ved indgangen.

Status efter åbning af medlemsportalen

Det har været en stor succes at åbne medlemsportalen, så medlemmerne nu selv kan opdatere deres oplysninger, hvilket mange allerede har gjort. Vi opfordrer alle til at kontrollere, at både jeres bopælsadresser og e-mailadresser er opdaterede, så vigtig information fra grundejerforeningen og vandværket bliver sendt til de rigtige adresser. Det er fortsat muligt at fravælge nyhedsbreve, hvis man ikke ønsker at modtage dem.


Restancer

Bestyrelsen forsøger inden generalforsamlingen at kontakte alle medlemmer, der står til at være i restance til grundejerforeningen, med opfordring til snarest muligt at betale udeståender, så det så vidt muligt undgås, at nogen fratages deres stemmeret på generalforsamlingen grundet restancer i henhold til vedtægternes bestemmelser.


Bestyrelsen betragter ikke manglende betaling af de tidligere udsendte ekstraordinære opkrævninger for advokatbistand og generalforsamlingsbidrag som restancer ved den kommende generalforsamling.


Græsslåning

Græsslåningssæsonen er over os igen, og der er indhentet tilbud på græsslåning på vores fællesarealer. Vi har modtaget to gode tilbud, hvor det billigste koster under halvdelen af, hvad der blev brugt på tilsvarende ydelse sidste år. Første græsslåning finder sted en af de kommende dage, og den er en gratis ydelse fra leverandøren, som giver bestyrelsen mulighed for at vurdere resultatet, inden vi beslutter om vi vil indgå en aftale.


Kommunalt tilsyn på vandværket

Den 12. april 2023 var Frederikssund Kommune på tilsynsbesøg på vandværket. De to medarbejdere fra kommunen, der forestod tilsynsbesøget, blev vist rundt på vandværket, og de havde ingen anmærkninger. Tilsynsnotatet vil blive gjort tilgængeligt på vores hjemmeside sammen med seneste analyserapporter fra DONSlab, så snart vi modtager tilsynsnotatet fra kommunen.


Sommerbyens Podcast

Anden episode af Vellerup Sommerbys podcast er lige udkommet. I denne episode kan du få et indblik Fællesskabsaktiviteter i Sommerbyen.

Klik her og lyt:https://velleruptidendepodcast.buzzsprout.com


De bedste hilsener fra hele bestyrelsen

Mikkel, Mette, Michael og Jesper


Den 25. april 2023


Nyhedsbrev #4


Kære [medlemmer]

 

Vi håber, I har nydt påsken og det gode vejr.

 

Materiale til den kommende generalforsamling

De fleste af jer burde nu have modtaget materialet til den kommende generalforsamling den 30. april 2023 med posten. Bemærk, at brevet er sendt til jeres bopælsadresser.

 

Materialet er nu også gjort tilgængeligt på foreningens hjemmeside https://velsom.dk/dokumenter.

De udsendte brevstemmeblanketter er af sikkerhedshensyn påført unikke numre, hvorfor blanketten på hjemmesiden ikke kan printes og anvendes, den er blot til orientering.

 

Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at møde op til generalforsamlingen.

 

Et par ihærdige grundejere har derudover produceret en ny Vellerup Sommerby podcast. Det første afsnit omhandler den kommende generalforsamling og hvorfor det er vigtigt, at vi alle i videst muligt omfang deltager. Link til podcasten findes på vores hjemmeside https://velsom.dk/links.

 

Medlemsportalen

www.velsom.dk er link til Medlemsportalen i foreningens administrationssystem ForeningLet, hvor du kan tilgå og opdatere din medlemsinformation, herunder postadresse og e-mail. Her finder du også udsendte opkrævninger og den seneste aflæsning af dit vandforbrug. Vi udsendte den 3. april 2023 en særskilt mail med oplysninger om login, app, mv. Kontakt os endelig på post@velsom.dk , hvis du ikke har modtaget den.

 

Kontroller meget gerne dine kontaktoplysninger i portalen. Hvis du ikke har modtaget materialet til generalforsamlingen med posten, kan det skyldes, at dine kontaktoplysninger ikke er registreret korrekt.

 

I den forbindelse kan vi også oplyse, at Medlemsportalen er en del af den løsning, som foreningen allerede betaler for. Portalen har blot ikke været taget i brug før nu.

 

Det skal også nævnes, at skiftet til den nye hjemmeside heller ikke har påført grundejerforeningen ekstraudgifter. Tidligere har Mejsegaarden været betalt leverandør af bl.a. omfattende it-ydelser. Frivillige i sommerbyen har hjulpet med hjemmesideskiftet. Det er vi meget taknemmelige for, og vi er glade for det fine resultat.

 

Status for overdragelsen

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der er i gang med at indhente og gennemgå relevant dokumentation for at få indsigt i og overblik over foreningens økonomi og hidtidige dispositioner.

 

I den forbindelse har vi desværre måttet konstatere, at vi trods mange henvendelser til den tidligere bestyrelse ikke har fået overdraget en betydelig del af foreningens dokumenter, herunder regnskabsbilag fra lange perioder, leverandøraftaler og ansættelseskontrakter.

 

Vi mangler også stadig at få adgang til foreningens e-Boks, da overdragelsesdokument nægtes underskrevet af den tidligere bestyrelsesformand trods gentagne skriftlige anmodninger. Det er fortsat heller ikke lykkedes at få overdraget kontrollen over grundejerforeningens og vandværkets tidligere hjemmeside, mailsystem og Facebooksider, på trods af at de tilhører foreningen.

 

Vi skal derfor endnu en gang understrege, at oplysninger, der tilføjes den tidligere hjemmeside på vellerupsommerby.dk, ikke hidrører fra foreningen eller bestyrelsen, og at mailadresser, der slutter med @vellerupsommerby.dk, ikke kan benyttes til at kontakte foreningen eller bestyrelsen.

 

Henvendelser sendt til disse mailadresser tilgår en person, som er foreningen uvedkommende, og som ikke er berettiget til at modtage henvendelserne ang. bestyrelsen i Vellerup Sommerby. Dette udgør et brud på persondatasikkerheden, og bestyrelsen undersøger p.t., om foreningen i medfør af GDPR er forpligtet til at anmelde forholdet til Datatilsynet.

 

Vi står med et stort oprydningsarbejde, som kompliceres af det bankskifte, der blev effektueret af den tidligere bestyrelse efter dennes fratrædelse. Heldigvis er både Spar Nord (vores nye bank) og Danske Bank (vores tidligere bank) samarbejdsvillige.

 

Uretmæssige opkrævninger

Vi har modtaget spørgsmål om, hvordan bestyrelsen vil håndtere de uretmæssige opkrævninger fra den tidligere bestyrelse til dækning af bl.a. advokatomkostninger og vand.

 

Dette er et absolut relevant og presserende spørgsmål. Bestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne for en hensigtsmæssig håndtering, som bl.a. hænger sammen med arbejdet med at få et overblik over økonomien.

 

Tilsyn med vandværket

I forhold til vores vandværk, så har der været en god dialog med Frederikssund Kommune og det er aftalt, at det årlige tilsyn finder sted d. 12. april 2023. På tilsynet med kommunen vil både driftslederen og bestyrelsen være repræsenteret.

 

Sidst med ikke mindst er referatet fra seneste bestyrelsesmøde vedhæftet.

 


De bedste hilsener fra hele bestyrelsen

Jesper, Mette, Mikkel og Michael


Den 10. marts 2023

Nyhedsbrev #3


Kære [medlemmer]


Foråret banker på døren, og dermed nærmer årets generalforsamling sig også. Det foregårsøndag den 30. april 2023, kl. 10:30, i Solbakkehallen, Solbakkevej 26, 3630 Jægerspris.

Kom meget gerne i god tid. Dørene åbnes kl. 9.00, hvor vi står klar til at tage godt imod jer. Der vil være kaffe og kage allerede fra morgenstunden.

Et helt hold af frivillige fra medlemskredsen bistår os med planlægningen og lægger stort engagement i at sikre, at vi får en god dag sammen. Tusind tak for det.

Vi glæder os meget til at være værter for arrangement og til at møde jer alle.

Indkaldelsesmateriale til generalforsamlingen

I vil snart modtage det trykte indkaldelsesmateriale til generalforsamlingen med posten. Vi har sendt materialet til trykkeriet den 14. marts 2023 i håbet om, at de fleste vil modtage det lige før påske og således i god tid inden fristen.

Vi planlægger derudover at udsende en digital version af indkaldelsen med det næste nyhedsbrev.

Valg til bestyrelsen og suppleanter

Ifølge vores vedtægter skal der i år afholdes valg til bestyrelsesposterne for afdeling 1, 3 og 5 samt til formandsposten. Da Anne Adelgaard d. 20. marts har valgt at trække begge sine kandidaturer, er der fredsvalg til alle poster.

Kandidaternes præsentationer vil fremgå af det fremsendte materiale, og være påført kandidaternes kontaktoplysninger, så I har mulighed for at kontakte dem inden generalforsamlingen med eventuelle spørgsmål. I er selvfølgelig også altid meget velkomne til at kontakte bestyrelsen om stort eller småt.

Som følge af der ikke blev afholdt ordinær generalforsamling i 2022, vil der i år være valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne i alle afdelinger. Suppleantkandidater opstiller først på selve generalforsamlingen.

Fuldmagter og brevstemmer

I det kommende nyhedsbrev vil der sammen med den digitale version af indkaldelsesmaterialet blive vedhæftet den formular, som skal benyttes, hvis man ønsker at give en fuldmagt til et andet medlem.

I det materiale, der er udsendt med posten, er der desuden en brevstemmeblanket. Det vil imidlertid være dirigentens afgørelse, hvorvidt brevstemmer tages i betragtning. I kan læse mere herom i indkaldelsesbrevet, når I modtager dette. De udsendte brevstemmeblanketter er af sikkerhedshensyn påført unikke numre, hvorfor blanketten ikke vil blive fremsendt digitalt.

Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at møde op til generalforsamlingen.

HUSK: Ny hjemmeside og nye e-mailadresser

Foreningens nye hjemmeside findes på www.velsom.dk. Henvendelser til foreningen/bestyrelsen skal sendes til post@velsom.dk(grundejerforeningen) og vv@velsom.dk(vandværket).

Vi er ret begejstrede for den nye hjemmeside, som en kyndig grundejer har hjulpet med at sætte op, så kig endelig forbi. Her kan du bl.a. finde vores nyhedsbreve og referater fra bestyrelsesmøderne.

Status for overdragelsen

Vi har stadig ikke adgang til foreningens gamle hjemmeside, og vi kan ikke benytte mailsystemet, da et tidligere medlem af bestyrelsen fortsat har administratorrettighederne. Det samme gælder foreningens e-Boks. Bemærk i den forbindelse, at det nyhedsbrev, du læser, ikke er udsendt via foreningens mailsystem, men via administrationssystemet ForeningLet.

Vi er desuden i fuld gang med at danne os et overblik over de øvrige fysiske og digitale aktiver, herunder maskiner, leverandøraftaler og regnskabsbilag.

Den tidligere bestyrelse har ikke villet medvirke til en behørig overdragelse og har herunder afvist at deltage i en afleveringsforretning. Vores første besøg på vandværket efter konstitueringen blev derfor videofilmet, så der er dokumentation for, hvad der fandtes i lokalerne ved overtagelsen. Ingen uvedkommende har deltaget eller haft adgang.

Vi forventer ikke at være færdige med arbejdet inden generalforsamlingen, men vi vil kunne redegøre mere detaljeret for status, og det ser vi frem til.

Adgang til medlemsportal

Som noget nyt håber vi meget snart på, at kunne åbne dørene til medlemsportalen i ForeningLet. Du vil dermed selv kunne se og opdatere dine kontaktoplysninger, samt redigere tilmelding til nyhedsbrev og medlemsblad. Det vil derudover være muligt at se alle udsendte meddelelser og opkrævninger samt den seneste aflæsning af dit vandforbrug.

Sidst med ikke mindst er referatet fra seneste bestyrelsesmøde vedhæftet.De bedste hilsener fra hele bestyrelsen
Mette, Jesper, Michael, og Mikkel


Den 26. marts 2023

Nyhedsbrev #2


Kære [medlemmer]


Nedenfor følger dugfrisk information fra bestyrelsen, og læser du til ende, er der spændende nyt om den kommende generalforsamling.


Referater af afholdte bestyrelsesmøder

Vi har indtil videre afholdt fire bestyrelsesmøder, og vi vedhæfter referaterne, så I kan følge med i vores arbejde. Vær opmærksom på, at referat #1 dækker vores konstituerende møde, der strakte sig over to datoer.


OBS: Ny hjemmeside og nye e-mailadresser for foreningen og vandværket

Foreningen og vandværket har fået ny hjemmeside: www.velsom.dk


Siden indeholder på nuværende tidspunkt de vigtigste informationer. Den er stadig under opbygning og opdateres løbende.


Grundejerforeningens nye e-mailadresse er: post@velsom.dk


Vandværkets nye e-mailadresse er: vv@velsom.dk


Hvorfor ny hjemmeside og nye e-mailadresser?

Desværre har foreningen i skrivende stund ikke fået overdraget og har dermed ikke adgang til foreningens hidtidige hjemmeside (vellerupsommerby.dk) eller til foreningens mailsystem.


Den tidligere bestyrelsesformand har således fortsat kontrol over hjemmesiden og modtager stadig den post, der sendes til foreningens og vandværkets hidtidige e-mailadresser. Dette er selvsagt uberettiget, da disse ressourcer tilhører foreningen.


Bestyrelsen har på denne baggrund været nødt til at lave en helt ny hjemmeside og nye e-mailadresser til både foreningen og vandværket.


Hvis I vil kontakte bestyrelsen fremadrettet, skal I benytte de nye e-mailadresser angivet ovenfor. Post sendt til e-mailadresser, der slutter med @vellerupsommerby.dk, tilgår en uvedkommende, og det er udelukket for foreningen og bestyrelsen at anvende dem.


Tilsvarende gælder det, at oplysninger, der tilføjes foreningens tidligere hjemmeside på vellerupsommerby.dk, ikke kommer fra foreningens bestyrelse.


Facebook

Foreningen er på nuværende tidspunkt ikke officielt repræsenteret på Facebook. Der findes forskellige private facebookgrupper, hvor sommerbyens medlemmer udveksler meninger og holdninger.


Foreningens bankforbindelse og myndighedskommunikation

Bestyrelsen arbejder på at få et overblik over foreningens og vandværkets økonomi.


Den tidligere bestyrelsesformand har imidlertid, efter sin fratrædelse og i strid med sine beføjelser, opsagt foreningens hidtidige bankengagement og herunder lukket foreningens hidtidige bankkonto.


Dette har besværliggjort bestyrelsens arbejde, og bestyrelsen forventer derfor, at der går lidt tid endnu, førend vi kan give jer en opdatering med mere præcise oplysninger.


Derudover har den tidligere bestyrelsesformand ikke overdraget foreningens officielle kommunikationskanaler over for myndigheder og virksomheder i form af Virk.dk (offentlig Digital Post) og e-Boks.


Bestyrelsen arbejder på at få dette bragt i orden hurtigst muligt.


Generalforsamling

Og så skal vi da heldigvis slutte af med noget glædeligt. Som nævnt i sidste nyhedsbrev afholdes vores længe ventede generalforsamling søndag den 30. april 2023, kl. 10.30. Det kommer til at foregå i Solbakkehallen i Dalby. Sæt et stort kryds i kalenderen!


Vi har netop lagt sidste hånd på indkaldelsesmaterialet til generalforsamlingen og sendt det til trykkeriet. Vi regner med, at I modtager materialet med posten inden påske, og det vil snarest muligt også blive gjort tilgængeligt digitalt. Mere info herom følger snarest.


Sideløbende er mange gæve, gode mennesker i gang med at planlægge selve dagen. En stor tak til alle medlemmer, der frivilligt er i gang både her og på andre fronter. Det er skønt, som vi kan hjælpes ad. Vi går en fantastisk fremtid i møde i verdens bedste sommerby.


Har du lyst til at være med til generalforsamlingsplanlægningen, hjertestarterprojektet eller andet, så skriv endelig til post@velsom.dk 😊


De bedste hilsener og rigtig god weekend fra hele bestyrelsen


Den 17. marts 2023

Nyhedsbrev #1


Vi regner med at udsende nyhedsbreve løbende. Vi har dog ikke adgang til e-mails, der er sendt til tidligere bestyrelser, så vi ved desværre ikke, om du tidligere har frabedt dig at modtage nyhedsbreve. Hvis du vil fra- eller tilmelde dig disse nyhedsbreve, beder vi dig derfor om at meddele os dette på e-mail: [post@velsom.dk]


I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os om andre forhold også. Vi har desværre stadig ikke fået overdraget kontrollen over foreningens hjemmeside og e-mail, så vi opfordrer til, at I i stedet kontakter os på: [post@velsom.dk] indtil der kommer en afklaring. Formanden kan desuden kontaktes på telefonnummer 2627 7216.


Status for overdragelsen i øvrigt

Vi har brugt meget tid på at få de nødvendige adgange til og kontrol over diverse systemer mv. samt på at få skabt kontakt til foreningens nuværende og tidligere bankforbindelser, leverandører, revisor og advokater for at få det nødvendige overblik.


Derudover har det selvfølgelig været afgørende at sikre den fortsatte drift af vandværket. Vi har i den forbindelse aftalt med Torben Jarnit, at han fortsætter som driftsleder, hvilket vi selvfølgelig er glade for. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er opdateret med oplysninger om ny ledelse og adresse for så vidt angår både vandværk og grundejerforening.


Med det grundlag, vi har fået overdraget fra den tidligere bestyrelse, er der desværre fortsat en del uklarhed om foreningens økonomi, bank- og leverandørforhold samt en række øvrige forhold. Det går dog fremad, og vi skal nok holde jer løbende orientereret.


Den kommende generalforsamling

Samtidig er der sat et stort apparat i gang med at forberede den generalforsamling, vi alle venter på og ser frem til, og som skal afholdes senest den 30. april 2023.


Grundet omstændighederne er vi desværre kommet lidt sent i gang med at arrangere generalforsamlingen, men vi får bistand fra mange dygtige medlemmer, der har været så venlige at tilbyde deres hjælp. Tusind tak for det!


Allerede nu kan vi sige, at generalforsamlingen selvfølgelig vil blive afholdt fysisk, og at I kan reservere søndag den 30. april 2023 fra kl 10:30.

Nærmere information om tid og sted følger snarest.


Vi håber, at rigtig mange af jer får mulighed for at møde op. Vi er sikre på, at det bliver en dejlig og konstruktiv dag, og vi lover, at ingen behøver gå hverken kaffetørstige eller kagesultne derfra.


En ganske kort bemærkning om fortid og fremtid

Som I nok ved, udsendte tre af de valgte bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, den 26. februar 2023 en meddelelse om, at de trak sig fra bestyrelsen uden varsel.


Det var vi selvfølgelig overraskede og ærgerlige over, da vi havde håbet på et konstruktivt samarbejde for vores fælles sommerby.


Vi vil ikke kommentere tilbagetrædelsen eller omstændighederne nærmere, men vi vil for en ordens skyld slå fast, at de oplysninger om forløbet, der er angivet i det referatudkast og den meddelelse, som de tre udtrådte tidligere bestyrelsesmedlemmer udsendte den 26. februar 2023, hverken er retvisende eller sandfærdige.


Men det er fortid nu, og foran os ligger fremtiden. Vi ser frem til samarbejde, dialog og gode tider - og ikke mindst til den kommende generalforsamling, som vi udsender indkaldelsen til så snart som overhovedet muligt.De bedste hilsener fra hele bestyrelsen

Jesper, Michael, Mikkel og Mette


Den 8. marts 2023